Harboes politik for forretningsdrevet samfundsansvar

Det er et centralt element i Harboes strategi, at koncernens fortsatte vækst og udvikling skal ske på et bæredygtigt grund­lag. Effektiv udnyttelse af ressourcer og positive relationer til virksomhedens interessenter er afgørende for Harboes frem­tidige værdiskabelse. Harboes arbejde med ansvarlighed ta­ger udgangspunkt i en forretningsmæssig prioritering baseret på værdioptimering og begrænsning af risici.

Koncernen har valgt at fokusere på fire indsatsområder in­den for forretningsdrevet samfundsansvar: klima og miljø, medarbejdere og arbejdsmiljø, kvalitet og sundhed samt relationer til omverdenen.

Harboe ønsker løbende at optimere udviklingen inden for de fire indsatsområder og formulerer hvert år i koncernens årsrapport forventninger til indsatsen i det kommende år.

Klima og miljø

Det er Harboes målsætning at minimere ressourceanven­delsen i produktionen mest muligt i forhold til den samlede produktionsvolumen og dermed reducere den miljømæssi­ge effekt af virksomhedens drift.

Harboes tilstræber løbende at optimere sine produktionsfa­ciliteter med henblik på at sikre en tidssvarende, effektiv og fleksibel produktion. Alle investeringer i ny produktionstek­nologi, optimeringer af eksisterende produktionsanlæg samt al produkt- og emballageudvikling sker under hensyn til ressourceanvendelse og generel miljøpåvirkning.

Implementeringen af et Enterprise Ressource Planning sy­stem i alle koncernens enheder skal bidrage til en strukture­ret styring og overvågning af koncernens produktionspro­cesser og vil danne udgangspunkt for konkrete målsætninger og rapportering med henblik på yderligere optimering.

Alle koncernens enheder skal være certificeret i henhold til relevante internationale kvalitets- og miljøstandarder.

Medarbejdere og arbejdsmiljø

Harboe ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, der er i stand til at tiltrække, fastholde og udvikle de talenter, der er nødvendige, for at sikre koncernens fortsatte ud­vikling.

Medarbejderne hos Harboe tilbydes konkurrencedygti­ge løn- og ansættelsesforhold i overensstemmelse med gældende overenskomstmæssige aftaler, god praksis og internationale standarder på området. Derudover tilby­des medarbejderne løbende uddannelse for at sikre, at der sker en fortsat kvalificering.

Harboe lægger vægt på medarbejdernes trivsel og sund­hed og ønsker gennem en aktiv personalepolitik at bak­ke op om dette med målrettede tilbud.

Harboe ønsker at have et sikkert arbejdsmiljø, hvor syge­fravær og arbejdsskader undgås. Alle koncernens enhe­der skal være arbejdsmiljøcertificerede.

Kvalitet og sundhed

Som international drikkevarevirksomhed og leverandør til fødevarevirksomheder i hele verden er produktkvali­tet og sikkerhed en afgørende forretningsmæssig faktor. Harboe vil leve op til de højeste standarder for fødevare­sikkerhed og sikre en høj, ensartet kvalitet gennem hele værdikæden – fra råvarer til færdigt produkt.

Harboes har formuleret krav til kvaliteten af råvarer fra leverandører, og kvaliteten evalueres systematisk.

Koncernen ønsker gennem fortsatte kvalitetsforbedrin­ger og optimering af produktionsfaciliteterne til stadig­hed at leve op til nye krav og forventninger til kvalitet og hygiejne. Alle koncernens produktionsenheder er certifi­ceret i henhold til internationale kvalitetsstandarder, og der gennemføres systematisk opfølgning og kontrol.