Open menu
Close menu

Harboes Bryggeri A/S yder primært sponsorater i nærmiljøet, dvs. klubber og foreninger i Slagelse Kommune.

 • Vi sponsorerer klubber, foreninger og større kulturelle aktiviteter, som byfester og koncerter.
 • Vi sponsorerer ikke enkeltpersoner.
 • Vi yder ikke sponsorater i forbindelse med festivaller, studieture, skolefester, studenterkørsel mm.

Hvis du ønsker at ansøge om et sponsorat, der opfylder ovenstående kriterier, er du velkommen til at kontakte os skriftligt. Vi behandler ikke ansøgninger telefonisk.

Din skriftlige ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer og By
 • Mailadresse
 • Telefonnummer
 • Navn på klub/forening
 • Kontaktperson
 • En kort beskrivelse af hvorfor du søger om sponsorat, og hvilke forventninger du har til et samarbejde med Harboe. Herunder skal du også angive værdien af det sponsorat du ansøger om, samt de modydelser sponsoratet giver adgang til.

Send din ansøgning til mail-adressen nederst på siden. Alle ansøgninger, som opfylder Harboes sponsorpolitik og indeholder ovenstående oplysninger, vil blive behandlet og besvaret.

Vi kan desværre ikke garantere støtte, selvom din ansøgning opfylder vores kriterier.

Du er velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning.
Du kan sende din ansøgning samt CV via vores jobportal: https://harboesbryggerias.hr-skyen.dk/

 

Ledige stillinger

 

Stillingsopslag kan også findes på www.jobindex.dk og LinkedIn, som opdateres løbende.

Venligst ansøg via vores jobportal: https://harboesbryggerias.hr-skyen.dk/

 

Harboe støtter lokale aktiviteter

Harboes Bryggeri A/S er stærkt forankret i lokalsamfundet, og vi har tradition for at støtte lokale klubber, foreninger og initiativtagere, som er med til at skabe gode rammer for fritidsaktiviteter og kulturelt liv i vores nærmiljø.

Et velfungerende og inspirerende nærmiljø er en vigtig del af hverdagen for os og vores medarbejdere, og vi ønsker at være synlige og aktive medspillere.

Vi er repræsenteret inden for en bred vifte af sport og kultur i Slagelse Kommune, og vi er glade for, at vores sponsorater kan bidrage til at fastholde gode traditioner for det lokale sports- og kulturliv.

Harboes politik for forretningsdrevet samfundsansvar

Det er et centralt element i Harboes strategi, at koncernens fortsatte vækst og udvikling skal ske på et bæredygtigt grund­lag. Effektiv udnyttelse af ressourcer og positive relationer til virksomhedens interessenter er afgørende for Harboes frem­tidige værdiskabelse. Harboes arbejde med ansvarlighed ta­ger udgangspunkt i en forretningsmæssig prioritering baseret på værdioptimering og begrænsning af risici.

Koncernen har valgt at fokusere på fire indsatsområder in­den for forretningsdrevet samfundsansvar: klima og miljø, medarbejdere og arbejdsmiljø, kvalitet og sundhed samt relationer til omverdenen.

Harboe ønsker løbende at optimere udviklingen inden for de fire indsatsområder og formulerer hvert år i koncernens årsrapport forventninger til indsatsen i det kommende år.

Klima og miljø

Det er Harboes målsætning at minimere ressourceanven­delsen i produktionen mest muligt i forhold til den samlede produktionsvolumen og dermed reducere den miljømæssi­ge effekt af virksomhedens drift.

Harboes tilstræber løbende at optimere sine produktionsfa­ciliteter med henblik på at sikre en tidssvarende, effektiv og fleksibel produktion. Alle investeringer i ny produktionstek­nologi, optimeringer af eksisterende produktionsanlæg samt al produkt- og emballageudvikling sker under hensyn til ressourceanvendelse og generel miljøpåvirkning.

Implementeringen af et Enterprise Ressource Planning sy­stem i alle koncernens enheder skal bidrage til en strukture­ret styring og overvågning af koncernens produktionspro­cesser og vil danne udgangspunkt for konkrete målsætninger og rapportering med henblik på yderligere optimering.

Alle koncernens enheder skal være certificeret i henhold til relevante internationale kvalitets- og miljøstandarder.

Medarbejdere og arbejdsmiljø

Harboe ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, der er i stand til at tiltrække, fastholde og udvikle de talenter, der er nødvendige, for at sikre koncernens fortsatte ud­vikling.

Medarbejderne hos Harboe tilbydes konkurrencedygti­ge løn- og ansættelsesforhold i overensstemmelse med gældende overenskomstmæssige aftaler, god praksis og internationale standarder på området. Derudover tilby­des medarbejderne løbende uddannelse for at sikre, at der sker en fortsat kvalificering.

Harboe lægger vægt på medarbejdernes trivsel og sund­hed og ønsker gennem en aktiv personalepolitik at bak­ke op om dette med målrettede tilbud.

Harboe ønsker at have et sikkert arbejdsmiljø, hvor syge­fravær og arbejdsskader undgås. Alle koncernens enhe­der skal være arbejdsmiljøcertificerede.

Kvalitet og sundhed

Som international drikkevarevirksomhed og leverandør til fødevarevirksomheder i hele verden er produktkvali­tet og sikkerhed en afgørende forretningsmæssig faktor. Harboe vil leve op til de højeste standarder for fødevare­sikkerhed og sikre en høj, ensartet kvalitet gennem hele værdikæden – fra råvarer til færdigt produkt.

Harboes har formuleret krav til kvaliteten af råvarer fra leverandører, og kvaliteten evalueres systematisk.

Koncernen ønsker gennem fortsatte kvalitetsforbedrin­ger og optimering af produktionsfaciliteterne til stadig­hed at leve op til nye krav og forventninger til kvalitet og hygiejne. Alle koncernens produktionsenheder er certifi­ceret i henhold til internationale kvalitetsstandarder, og der gennemføres systematisk opfølgning og kontrol.

Harboe prioriterer produktkvalitet og sikkerhed meget højt. Koncernen lever op til de højeste standarder for fødevaresikkerhed gennem internationale certificeringer og anvender råvarer, der sikrer en høj, ensartet kvalitet gennem hele værdikæden – fra råvarer til færdigt produkt.

Harboes krav til kvaliteten af råvarer fra leverandører følger denne ambition og evalueres systematisk.

Skulle du mod forventning alligevel have en oplevelse med et af vores produkter, som ikke lever op til dine forventninger mht. smag, konsistens, farve, eller lign. er du velkommen til at skrive en mail til os på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

eller sende din reklamation ind til os.

Din forsendelse skal indeholde følgende:

 • Din reklamation i tætsluttende originalemballage.
 • Et print af denne formular, som skal udfyldes med nedenstående informationer.

Købssted:
Produktnavn:
Flaske/dåse størrelse:
Beskrivelse af årsagen til din henvendelse:

Vi dækker dine omkostninger til porto og forsendelse ved overførsel til din konto, som du bedes oplyse.

 

Sendes til:
Harboes Bryggeri A/S
Spegerborgvej 34
4230 Skælskør 
Att.: Kvalitetsafdelingen

På vej mod nyt momentum

Harboes samlede bryggerivirksomhed producerer og afsætter en bred vifte af drikkevarer og maltekstraktprodukter til mere end 90 markeder verden over. Produktporteføljen er målrettet efterspørgsel og markedspotentiale i de enkelte markeder og tager udgangspunkt i tre strategiske forretnings­områder: Harboe Nordic, Harboe International og Harboe Ingredients.

Fastholdelse af markedsandele i Harboe Nordic

Harboe Nordic er koncernens historiske hovedaktivitet, som omfatter mar­kedsføring af et bredt sortiment af øl, læske- og energidrikke samt ikke-al­koholiske maltdrikke i Danmark, Norge, Sverige, Baltikum, Tyskland og til grænsehandlen. Det er Harboes strategi at fastholde en høj volumen og sikre sin veletablerede position på disse markeder ved at tilbyde kunderne en høj kvalitet, fleksibilitet og sikkerhed i leverancerne samt et attraktivt og tidsvarende sortiment.

Øge momentum i Harboe International

Harboe International markedsfører øl, læske- og energidrikke samt ikke-al­koholiske maltdrikke på mere end 70 markeder i Mellemøsten, Afrika, Syd­østasien/Oceanien, Americas samt på en række europæiske markeder uden for Nordeuropa. Det er Harboes strategi at øge Harboe Internationals rela­tive andel af koncernens omsætning og EBITDA gennem en fokuseret styr­kelse af sin position på internationale markeder, hvor den økonomiske og demografiske udvikling understøtter en stigende købekraft og efterspørg­sel på kvalitetsprodukter.

Nye forretningsmuligheder i Harboe Ingredients

Harboe Ingredients danner rammen om Harboes salgs- og udviklingsaktivi­teter inden for maltbaserede fødevareingredienser. Hovedaktiviteten er den traditionelle maltekstrakt, som markedsføres til kunder i den europæi­ske fødevareindustri. De seneste års udviklingsaktiviteter har imidlertid ba­net vejen for en udfoldelse af anvendelsespotentialet – både i koncernens egne drikkevareprodukter og over for kunder i føde- og drikkevareindu­strien. Det har skabt mulighed for en strategisk ekspansion af forretningen – såvel geografisk som industrielt. Det er Harboes strategi målrettet at for­følge disse muligheder med henblik på at skabe attraktiv vækst og yderli­gere styrke koncernens indtjeningsgrundlag.